آگهي مناقصه 09-1401

شماره مناقصه:
آگهي مناقصه 09-1401
موضوع:
آگهي مناقصه 09-1401
شرح:

آگهي مناقصه 09-1401

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت اجراي پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید

  1. اجرای عمليات روكش آسفالت سطح معابر فرعي محله­ های دهنو و ولدان منطقه 2 (36-09-1401) با مبلغ برآورد اولیه 17.500.000.000 ریال و مدت اجرای 3 ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 875.000.000  ریال
  2. اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت قسمتي از سطح معابر منطقه 8 (37-09-1401) با مبلغ برآورد اولیه 16.000.000.000 ریال و مدت اجرای 5 ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 800.000.000 ریال
  3. اجرای عمليات روكش آسفالت قسمتي از سطح معابر فرعي منطقه 5 (38-09-1401) با مبلغ برآورد اولیه  15.000.000.000 ریال و مدت اجرای 4  ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000  ریال
  4. اجرای عمليات روكش آسفالت قسمتي از سطح معابر فرعي منطقه 6 (39-09-1401) با مبلغ برآورد اولیه  10.000.000.000 ریال و مدت اجرای 3  ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000  ریال
  5. اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت قسمتي از سطح معابر منطقه 7 (40-09-1401) با مبلغ برآورد اولیه  10.000.000.000 ریال و مدت اجرای 4  ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000  ریال

تذکرات

  پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شركت،گواهی تایید صلاحیت ایمنی و سوابق كاري خود قبل از تهيه اسناد مي باشند،

  برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 5% مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكي  ،  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به شهرداري  تسليم نمايد.

  واجدين شرايط مي توانند از تاريخ   1401/04/01   لغايت   1401/04/13 همه روزه به جزء روزهاي تعطيل به حوزه معاونت عمران شهري واقع در خيابان كاوه  ابتداي اتوبان  دكتر چمران مراجعه و با ارائه معرفينامه كتبي شركت و ساير مدارك نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا  ساعت   13  روز  سه شنبه  مورخ 1401/04/14 می باشد .

  شهرداري اصفهان در رد  يك يا تمام پيشنهادات مختار است .

  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

   جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتيhttp : // www.isfahan.ir   مراجعه نمایید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
رزومه کامل
مهلت دریافت اسناد:
1401/04/13
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/14