بازدید معاون عمران شهرداری اصفهان از سازمان عمران شهرداری اصفهان

بازدید معاون عمران شهری شهرداری اصفهان چهارشنبه _25 خردادماه_از سازمان عمران شهرداری اصفهان.کد محتوا 47987