جلسه معاون عمران شهری و کارشناسان حوزه عمران شهری در منطقه 8

حضور معاون عمران شهری و مدیران و کارشناسان حوزه عمران شهری در منطقه 8 و بررسی پروژه های فعال و وضعیت طرح ها و زمان بندی پروژه های بودجه 1401 و بررسی عملکرد عمرانی (شامل درصدجذب و...) در سال 1400 و برنامه 1401 در این منطقهکد محتوا 47919