معاونت عمران شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
اجرای پروژه ای مشترک میان شهرداری اصفهان و شهرداری دولت آباد

اجرای پروژه ای مشترک میان شهرداری اصفهان و شهرداری دولت آباد

انعقاد قراردادهای با ترک تشریفات روند کاهشی داشته است/ انعقاد هزار و 220 قرارداد عمرانی طی 3 سال اخیر در شهرداری اصفهان

انعقاد قراردادهای با ترک تشریفات روند کاهشی داشته است/ انعقاد هزار و 220 قرارداد عمرانی طی 3 سال اخیر در شهرداری اصفهان

هشت پروژه مناسب سازي معابر سطح شهر براي آسيب ديدگان جسمي

هشت پروژه مناسب سازي معابر سطح شهر براي آسيب ديدگان جسمي

9.5 ميليارد تومان پروژه مسير BRT  و دوچرخه  فعال در شهر

9.5 ميليارد تومان پروژه مسير BRT و دوچرخه فعال در شهر